Ga naar pagina inhoud

Zaalhuur algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities – in deze voorwaarden wordt verstaan onder
1. Consument​ :de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Dag(en)​ : kalenderdag(en);
3. Herroepingsrecht​ : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
4. Ondernemer​ : de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten aan consumenten aanbiedt;
5. Overeenkomst op afstand​ : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Het Roze Huis – çavaria Antwerpen VZW, Draakplaats 1, 2018 Antwerpen (BE0456.593.549)
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.
2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering niet annuleren in het kader van het herroepingsrecht.
Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
2. Indien de levering vertraging ondervindt of een overeenkomst niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden maar heeft geen recht op eventuele schadevergoeding.
3. Na ontbinding conform het lid 2 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 8 – Opzegging met betrekking tot het terbeschikkingstelling van accomodatie
1. De consument kan een overeenkomst kosteloos opzeggen tot 10 dagen voor de startdatum van de terbeschikkingstelling.
2. De consument die de overeenkomst opzegt minder dan 10 dagen voor de startdatum van de terbeschikkingstelling wordt gehouden tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. De consument die de overeenkomst opzegt minder dan 48 uur voor de startdatum van de terbeschikkingstelling wordt gehouden tot de volledige betaling van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten van diensten (bv. catering), geraamd op 10 % van de overeengekomen prijs, tenzij de ondernemer aantoont grotere kosten te hebben gemaakt.
Artikel 9 – Betaling
1. De consument dient de verschuldigde bedragen te voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
2. Bij niet-betaling wordt door de ondernemer een eerste aanmaning verstuurd waarna een tweede aanmaning aangetekend wordt verstuurd. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen na de postdatum van de aangetekende aanmaning is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bestaan uit een schadebeding van 18% van het totaalbedrag van de factuur, met een minimum van 100 EUR, vermeerderd met een intrest van 14% die per dag berekend wordt op het achterstallige bedrag vanaf de 30ste dag na de postdatum van de aangetekende aanmaning.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over facturen moeten de ondernemer bereiken binnen de 30 dagen na de postdatum van de factuur.