Ga naar pagina inhoud

Privacy Policy

Het Roze Huis – çavaria vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Roze Huis – çavaria vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Het Roze Huis – çavaria vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Het Roze Huis – çavaria vzw
Draakplaats 12018 Antwerpen
marieke.jochems@hetrozehuis.be
03/288 00 84 (iedere werkdag tussen 13.00 uur en 16.30 uur)

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Het Roze Huis – çavaria vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Het Roze Huis – çavaria vzw; (uitvoering overeenkomst)
 • om vrijwilligers te kunnen inschrijven, verzekeren en contacteren
 • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)
 • voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • voor het opmaken van contracten en facturen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen/verzamelen/verwerken:• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail • Persoonlijke kenmerken : geslacht/genderidentiteit, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, lidmaatschap van en functie bij aangesloten verenigingen, talenkennis(?)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Personeelsadministratie (sociaal secretariaat)

Subsidiërende instanties• Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 • Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Het Roze Huis – çavaria vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens van vrijwilligers worden wanneer de vrijwilliger niet meer actief is, niet langer dan de toegestane 5 jaar bewaard. Facturen en contracten worden zeven jaar bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Het Roze Huis – çavaria vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Het Roze Huis – çavaria vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen vanaf nu in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.